Algemene voorwaarden


Zoals gedeponeerd onder nummer 64479196 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

1. Definities & Algemeen

 1. Algemene Voorwaarden
  De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 2. Opdrachtgever
  Iedere (rechts)persoon die met Basmartens.com een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
 3. Partijen
  Opdrachtgever en Basmartens.com gezamenlijk.
 4. Offerte
  Een schriftelijk aanbod van Basmartens.com zoals dat aan opdrachtgever is verstrekt en toegelicht.
 5. Overeenkomst
  Een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Basmartens.com te verrichten- en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd. Ofwel een schriftelijke bevestiging/goedkeuring (per post/e-mail) van opdrachtgever naar Basmartens.com.

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Offerte

 1. Een offerte van Basmartens.com is, voor opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Een offerte is 14 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 3. Basmartens.com is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. Indien deze schriftelijke kennisgeving na 14 dagen plaatsvindt heeft Basmartens.com het recht om af te wijken van de offerte
 4. Opdrachtgever erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die Basmartens.com voor opdrachtgever zal gaan verrichten en wat opdrachtgever mag verwachten tenzij hier, schriftelijk, van wordt afgeweken in de overeenkomst.

4. Overeenkomst & Opzegging

 1. Een door opdrachtgever voor akkoord bevestigde offerte (schriftelijk/per e-mail) geldt als de overeenkomst.
 2. Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is geaccordeerd.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. In de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt de feitelijke datum van de aanvang van de werkzaamheden vernoemd.
 4. Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen een feitelijke datum van aanvang beëindiging van de werkzaamheden overeen.
 5. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor ieder der partijen opzegbaar. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt per e-mail met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de overeenkomst 1 kalendermaand na de datum van aantekening van de opzegging.
 6. Elk der partijen kan de opdracht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Basmartens.com is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Basmartens.com vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6. Betaling

 1. Op de door Basmartens.com, in de offerte en/of de overeenkomst aangegeven wijze, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt is opdrachtgever over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 3. Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging hiervan voor rekening van opdrachtgever.
 4. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling zijn de vorderingen van Basmartens.com op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Basmartens.com direct opeisbaar.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Basmartens.com gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

7. Wijziging & Meerwerk

 1. Indien Basmartens.com op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Basmartens.com. Basmartens.com is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Basmartens.com opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

8. Uitvoering

 1. Basmartens.com zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
 2. Basmartens.com kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
 3. Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Basmartens.com aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan Basmartens.com verstrekken. Indien de benodigde gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Basmartens.com zijn verstrekt heeft Basmartens.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Basmartens.com de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

9. Voltooiing

 1. Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.
 2. Indien Basmartens.com, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal Basmartens.com opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Basmartens.com heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

11. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de Basmartens.com verleende diensten rusten bij Basmartens.com. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. De door Basmartens.com verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het “al dan niet na bewerking“ integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Basmartens.com is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Basmartens.com.
 3. Alle door Basmartens.com geleverde informatie blijft eigendom van Basmartens.com. Na afloop van de overeenkomst kan Basmartens.com opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
 4. Basmartens.com behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Basmartens.com voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Basmartens.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een half jaar.
 2. Aansprakelijkheid van Basmartens.com voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Basmartens.com voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Basmartens.com voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
 3. De aansprakelijkheid van Basmartens.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Basmartens.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Basmartens.com ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat Basmartens.com in staat is adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Basmartens.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Basmartens.com vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Basmartens.com voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Basmartens.com geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Basmartens.com zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Basmartens.com is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Apparatuur & Software

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door Basmartens.com verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

15. Overdracht

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Basmartens.com.

16. Bevoegde rechter & Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Arnhem.

17. Vindplaats

Deze voorwaarden zijn te raadplegen op ww.basmartens.com/voorwaarden

Als freelance webdesigner en WordPress specialist help ik je graag met het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van je WordPress website
Informeer mij direct